Tô Tua Vít-Mũi Vít-Đầu Bắn Tôn-Bút Thử Điện KAPUSI

Bộ Mũi Lục Giác Máy KAPUSI

Bộ Mũi Vít Đóng KAPUSI

Bộ Tua Vít-Tô Vít KAPUSI

Mũi Bắn Vít Máy KAPUSI

Mũi Vít Đóng KAPUSI

Tua Vít-Tô Vít KAPUSI

Đầu Bắn Tôn KAPUSI