Tô Tua Vít-Mũi Vít-Đầu Bắn Tôn-Bút Thử Điện KAPUSI

Bộ Mũi Vít Đóng KAPUSI

Bút Thử Điện-Dò Điện KAPUSI

Mũi Bắn Vít Máy KAPUSI

Tua Vít-Tô Vít KAPUSI

Đầu Bắn Tôn KAPUSI