Đầu Tuýp

Bộ Tuýp

Đầu Tuýp 1-1/2 Inch

Đầu Tuýp 2-1/2 Inch

Đầu Tuýp 3-1/2 Inch

Đầu Tuýp 3/8 Inch

Đầu Tuýp 1 Inch

Đầu Tuýp 1/2 Inch

Đầu Tuýp 1/4 Inch

Đầu Tuýp 3/4 Inch

Đầu Tuýp Loại Khác